• คำรับรองจากลูกค้า

  herbalife” Before I started to learn English during this course, I didn’t understand some vocabulary and had almost no skill about sentence structure and how to write and use. During this course I was able to understand how to use and write some target
  vocabulary, words, sentences. But when I still didn’t understand my teacher told us how to use it correctly.

  I feel so happy about everything in this course because it is helpful for my job where I must often communicate with regional Herbalife clients. Sometimes maybe I did not have enough skill for writing a sentence, then the teacher always told me always how to do it correctly.

  I felt that this course was very helpful and that I was able to attend English sessions at my workplace and I would like to say “thank you very much to English Click and all of your teachers for helping me.”

  Theeradej Pongkantha. (Berm) | Sales Manager

  Herbalife International (Thailand) Limited


  herbalife“The first thing I would like to say is “Thank you so much to English Click and Teacher Marc”. I like your English teaching. You make it easy for me to understand a sentence by correcting sentences and to learn English business writing and also cultural knowledge for living in each country.

  And then I have to say “Thank you” again for all your kind help to everyone after the end of course. We can call and email with you for consultation about English language. It’s very kind!!

  If I must give a score, you will get 9 points from 10.”

  Duangdao Pothi | Secretary for General Manager

  Administration Herbalife International (Thailand) Limited


  herbalife“I am Picharat Naksawad and my nickname is Pete. I would like to tell you about your English Click teaching class. First, when I come to your class my first feeling is high pressure and fear because I have a little skill in English about listening, writing and speaking.

  But as time went on I learned a lot from you and you make me have better skills. Although I did not finish the course because of my high work demands, I appreciate what you have given to me. And I will not forget it. I hope to see you again next time.

  Thank You.”

  Picharat Naksawad (Pete) | Assistant Sales Manager

  Herbalife International (Thailand) Limited


  SCA ผมเลือก English Click ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานให้กับบริษัทเรา สถาบัน English Click เป็นผู้มีประสบการณ์ และเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง อาจารย์ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นกันเอง และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ การพูดต่อหน้าผู้คน บุคคลากรของ English Click ยังคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และยินดีให้ข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี ถ้าบริษัทใดต้องการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคคลากร ผมขอแนะนำ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ English Click

  ชูศักดิ์ สีลพัทธ์กุล        

  ผู้จัดการแผนกแผนกเครื่องมือแพทย์


  3MEnglish Click ใช้เทคนิคการสื่อสารสองทางในการสอนซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ด้วยวิธีการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบางคลาสเรียนอาจารย์ผู้สอนจะให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาความถูกต้องแม่นยำในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และบางคลาสเรียนจะถูกเตรียมไว้เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนการพูดเพื่อให้มีความคล่องและเสริมสร้างความมั่นใจ นอกจากนั้นผู้สอนยังให้ความสำคัญกับเรื่องของไวยากรณ์ และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนจะนำกิจกรรมหลายๆ อย่างมาประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียน นำไวยากรณ์และคำศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

  อรรณณพ ชยวัฒนางกูร

  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการเงิน


   English Click ถือได้ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาที่เป็นมืออาชีพมากอีกแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน และโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนต่างชาติ มีสำเนียง ออกเสียงชัดเจน ฟังง่าย อีกทั้งมีความเป็นกันเองในการเรียน การสอน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับตนเองนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังมีเทคนิคการเรียนการสอนที่ทำให้พนักงานเข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจ รวมทั้งเนื้อหาการสอนก็ยังสอดคล้องและสามารถนำไปใช้ในการทำงานและธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดี สุดท้ายขอขอบคุณสถาบันภาษา English Click สำหรับความช่วยเหลือ และการประสานงานที่ดีเยี่ยม หากทาง Manpower จะมีการจัดการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานของเราครั้งหน้า เราจะไม่ลืมนึกถึง สถาบันสอนภาษา English Click เป็นที่แรก

    Kanokkan T.

    Manpower’s Consultant