• การบริหารโครงการด้านการศึกษา

  SPIP_Sept_2010-21-300x233

  English Click’s expertise helped establish the British National Curriculumn-based international education program at Srinakharinwirot University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary).

  English Click มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและบริหารโรงเรียนสอนภาษา รวมถึงการจัดตั้งและ การบริหารโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติให้กับโรงเรียน เอกชนและรัฐบาล
  เราสามารถให้คำปรึกษาและดำเนินการ แก่โรงเรียนหรือผู้ที่มีความประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน ในทุกๆด้านของการดำเนินงาน ดังนี้
  • การจัดทำหลักสูตร และ การสอบเข้า
  • การออกแบบอาคารสถานที่ และงานระบบเทคโลยีสารสนเทศน์
  • การเลือกอุปกรณ์การเรียนและตำรา
  • การจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด
  • การวางระบบงานเอกสาร งานบัญชี
  • การตลาดและการประชาสัมพันธ์
  • ในด้านอื่นๆ ที่โรงเรียนมีความต้องการ