• คำถามที่พบบ่อย

  Q: ต้องเรียนนานเท่าใดจึงจะพูดได้ บางโรงเรียนบอกว่าพูดได้ใน 30 วัน จริงหรือไม่ ?

  A: การพัฒนาภาษาเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่อง และสามารถที่พัฒนาต่อไปได้เรื่อย ๆ อยู่ที่ระดับความต้องการในการใช้ภาษาของแต่ละบุคคล ดังนั้นเมื่อผู้เรียนจบหนึ่งหลักสูตรของ English Click นักเรียนจะเห็นพัฒนาการทางภาษาของตนเองว่าดีขึ้นในระดับหนึ่ง ประกอบกับความมั่นใจที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติจะมีมากขึ้น และเมื่อผู้เรียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในหลักสูตรที่มีการจัดวางไว้อย่างเป็นระบบไปตามลำดับขั้น ความก้าวหน้าทางภาษาก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

  การที่บางโรงเรียนโฆษณาว่า 30 วันพูดได้นั้น คงจะหมายถึงพูดได้ในระดับที่เรียนจบไปในหลักสูตรนั้น ๆ แต่มิได้หมายถึงจะพูดได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถพูดสิ่งที่ซับซ้อน หรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารได้ทั้งหมด เพราะถ้าผู้เรียนต้องการประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนอย่างต่อเนื่องและความใส่ใจในการพัฒนาภาษาของผู้เรียน จะเป็นหัวใจสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษได้

  ………………………………………………………………..

  Q: เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตรจะทราบได้อย่างไรว่าภาษาของท่านพัฒนาขึ้น ?

  A : เมื่อเรียนจบผู้เรียนจะได้ทำการประเมินผลโดยการทำแบบทดสอบ ซึ่งจะวัดความก้าวหน้าทางภาษาในทุกทักษะโดยละเอียด ได้แก่ การฟัง , การเขียน , คำศัพท์ , ไวยากรณ์ , การอ่าน รวมถึง การสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะการพูด ผู้เรียนจะได้รับใบประเมินผล ซึ่งจะระบุคะแนนในแต่ละทักษะรวมถึงคำแนะนำของอาจารย์ เพื่อให้นักเรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็ง และมีแนวทางในการพัฒนาภาษาต่อไป

  ………………………………………………………………..

  Q: อาจารย์ของ English Click เป็นใคร ?

  A: อาจารย์ของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา หรืออาจารย์ต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองได้เป็นอย่างดี อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 – 5 ปี และ อาจารย์ทุกท่านจบปริญญาและมีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษ

  ………………………………………………………………..

  Q: English Click สอนสนทนาภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหรืออังกฤษ ?

  A: หลักสูตรของ English Click เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เราตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางของคนทั่วโลกที่ใช้ในการสื่อสารกัน ดังนั้นเราจะไม่เน้นว่าคุณจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหรือภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แต่คุณควรจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กว้างและครอบคลุมมากที่สุด เพื่อให้เข้าใจและสื่อสารได้กับคนทุกชาติ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ออสเตรเลียน อเมริกัน แคนาเดียน สิงคโปร์ อินเดีย หรือแม้แต่คนยุโรป เอเชีย และชาติอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรม Social Club จะช่วยผู้เรียนในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

  ………………………………………………………………..

  Q: จะทราบได้อย่างไรว่าหลักสูตรใดจะเหมาะกับผู้เรียนแต่ละท่าน ?

  A: เรามีการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะวิเคราะห์ทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละท่านโดยละเอียดและแม่นยำ เจ้าหน้าที่ของ English Click เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักสูตร และสามารถให้คำปรึกษากับผู้เรียน ในหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความรู้ รวมถึงแนะนำหลักสูตรที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  ………………………………………………………………..

  Q: เรียนภาษาอังกฤษที่ English Click แตกต่างจากการเรียนภาษาที่อื่นอย่างไร ?

  A: การเรียนภาษาอังกฤษที่ English Click เน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย 6 – 8 คน ซึ่งจะทำให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสพูดและปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ เราเน้นการสื่อสารทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการฟังและการพูดเป็นหลัก เรามีหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือก ได้แก่ การสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับเลขา ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์-พยาบาล เป็นต้น English Click มีกิจกรรมเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนมากกว่าการเรียนในห้อง ได้แก่ การฝึกพูดฝึกฟังด้วยโปรแกรมการเรียนภาษาด้วยมัลติมีเดีย และการฝึกพูดกับชาวต่างชาติใน Social Club

  ………………………………………………………………..