• English Click Multimedia

  สื่อนวัตกรรมชุด Dynamic English มีคุณสมบัติอย่างไร

  1. นำเสนอในรูปแบบละคร ตัวละครหลักมีทั้งอังกฤษ อเมริกัน สก๊อต ออสเตรเลีย ไอริช และไทย ด้วยหลักการที่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของชนทุกชาติ เป็นการสร้างสมประสบการณ์ในการฟังให้สามารถฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษได้จากหลายๆ สำเนียง เพื่อฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่ใช้พูดกันกว้างขวางทั่วโลก และมีผู้นำเสนอ (presenter) ซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ไพเราะระดับมาตรฐานด้วยสำเนียงที่เป็นกลาง (Mid Atlantic Accent) เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้พัฒนาการพูดที่ถูกต้องเหมาะสม
  2. มีคำบรรยาย (sub-title) ภาษาอังกฤษปรากฏข้างล่างภาพและหยุดให้พูดตาม โดย sub-title จะขึ้นมาหลังเสียงเสมอเพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิในการฟังก่อนที่จะอ่านเลียนแบบเสียงที่ได้ยิน ลำดับการจัดการเรียนรู้คือ ต้องฟังก่อนอ่าน ทั้งนี้เพราะว่าการเรียนภาษาใดก็ตามจะมีลำดับการเรียนตามธรรมชาติคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้าเราอ่านก่อนฟัง หูของเราจะได้ยินน้อยลง ภาพของอักษรจะเข้าไปปิดกั้นความพยายามที่จะฟังให้เข้าใจ การอ่านจะเข้าไปแทนที่สมาธิที่จะฝึกฝนการฟัง ความสามารถในการฟังจะลดลงจนทำให้เราไม่สามารถได้ยินเสียงใหม่ๆ ที่ไม่มีในภาษาแม่ของเรา เมื่อไม่ได้ยินทำให้ความสามารถในการที่จะพูดได้ชัดเจนก็จะลดน้อยลงด้วย คนส่วนหนึ่งที่คุ้นเคยกับการเรียนภาษาด้วยการอ่านจึงมักจะถามหาคำบรรยาย (sub-title) ทันทีและจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้อ่าน เพราะความเคยชินกับการเรียนรู้แบบเดิม
  3. ไม่มีการแปลหรืออธิบายเป็นภาษาไทย ผู้เรียนส่วนหนึ่งจะถามหาภาษาไทยหรือการอธิบายคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิด “ความรู้ความเข้าใจ” โดยเทียบเคียงกับภาษาเดิมที่คุ้นเคย แต่วิธีการของ Dynamic English คือให้ผู้เรียนฝึกฟังและทำความเข้าใจความหมายในภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องคิดแปลเป็นภาษาไทยทันที แต่จะค่อยๆ เข้าใจตามที่เห็น และได้ยินผ่านสถานการณ์จริงจากบทละครโดยไม่ต้องแปลคำ วลี หรือประโยค โดยอิงกับภาษาเดิมของผู้เรียน วิธีนี้เป็นวิธีการใหม่ในการเรียนภาษาต่างๆ ทั่วโลก ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงคำได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วยวิธีธรรมชาติ แล้วจึงค่อยเรียนรู้เปรียบเทียบกฎต่างๆ ของไวยากรณ์โดยรวมทีหลัง ถ้าไม่ใช้วิธีนี้แล้ว ประโยคไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง จะรับรู้โดยแยกจากกันเป็นส่วนๆ ไม่สามารถนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน
  4. แม้ว่าเราจะไม่เน้นการอธิบายกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ แต่บทเรียนที่นำเสนอทั้งหมดมีการจัดกลุ่มหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีหลักไวยากรณ์เป็นแกนของแต่ละบทเรียนอยู่ในตัวอย่างชัดเจนตามลำดับที่ควรเรียนรู้ จากไวยากรณ์ง่ายๆ และค่อยๆ ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมเสริมความเข้าใจคั่นเป็นระยะเพื่อทดสอบวัดความเข้าใจ ลำดับบทเรียนเรียบเรียงในลักษณะคล้ายบันไดวนหรือก้นหอยที่มีการกลับมาทบทวนและขยายความเข้าใจเพิ่มขึ้น ลึกซึ้งขึ้นจากฐานเดิมเสมอ เพราะการเรียนภาษานั้นจะขยายจากฐานเดิม ไม่มีการทิ้งของเดิม จะต้องอิงรากฐานเดิมสูงขึ้นและกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีพื้นฐานที่แน่นแฟ้นจะไม่สามารถพัฒนาความชำนาญหรือทักษะการใช้ภาษาได้เลย และต้องเรียนช้าๆ จึงจะไปได้เร็ว เน้นเรื่องการฝึกเสียงเลียนแบบละครแต่ละฉากและจัดกิจกรรมตามที่แนะนำในบทเรียนนั้นๆ และอาจเพิ่มเสริมด้วยการจัดแสดงละครตามบทเรียน โดยอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของผู้เล่น หรืออาจปรับเปลี่ยนตัวละครตามจินตนาการของผู้เรียน

  Dynamic English Level 1

  เนื้อหาที่มีอยู่ในระดับ 1 มีดังนี้

  แนะนำผู้เรียนให้รู้จักฟังและพูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มเรียนและผู้ที่เคยเรียนมาแล้วแต่ต้องการรื้อฟื้นใหม่ บทเรียนในระดับ 1 พัฒนามาจากคำศัพท์ประมาณ 500 คำ ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุด โดยมุ่งเน้นให้ฟังเข้าใจและรู้จักพูดในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง แนะนำและเล่าเรื่องของตัวเองได้ สามารถพูดถึงการงานที่ทำและบุคลิกลักษณะของคนรอบข้าง สามารถสื่อสารเรื่องจำนวนและเวลา รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลและสภาพอากาศ สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ งานอดิเรกที่ทำ อาหารที่ชอบรับประทาน และเป้าหมายง่ายๆ ในชีวิต ภาษาที่เน้นคือคำกริยา วลีง่ายๆ และประโยคคำถามประเภท ใคร /  อะไร / ที่ไหน /  ใช่ หรือ ไม่ใช่ (Who and Yes/No questions) คำกริยา เช่น be, do ซึ่งส่วนใหญ่เน้นปัจจุบันกาล (present tense) กลุ่มคำบุพบท (preposition phrases) ที่ชี้แสดงเวลาและสถานที่ เป็นต้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 40-80 ชั่วโมง บทเรียนมีตามลำดับ ดังนี้

  1.1   Greetings
  1.11. Family and Schedules 1

  1.2   Names and places
  1.12. Family and Schedules 2

  1.3   Jobs and Family 1
  1.13. Seasons in Thailand

  1.4   Jobs and Family 2
  1.14. Seasons

  1.5   Review 1
  1.15. Review 3

  1.6   Numbers and Time 1
  1.16. Weather

  1.7   Numbers and Time 2
  1.17. Times of Day

  1.8   Map of the World
  1.18. Times of Life

  1.9   Languages and People
  1.19. Directions and Sports

  1.10 Review 2
  1.20. Review 4


  Dynamic English Level 2

  เนื้อหาที่มีอยู่ในระดับ 2 มีดังนี้

  ผู้ที่จะศึกษาในระดับ 2 ควรจะต้องศึกษา Dynamic English Level 1 มาแล้ว หรือผ่านการศึกษาระดับพื้นฐานมาพอสมควร บทเรียนในระดับ 2 พัฒนาจากคำศัพท์ประมาณกว่า 900 คำ ประโยคต่างๆ ที่เลือกมานำเสนอเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับให้ผู้เรียนจดจำนำไปปรับเปลี่ยนใช้ให้เหมาะสมสำหรับอาชีพการงานของแต่ละบุคคลที่เรียน ภาษาที่เลือกใช้ในระดับ 2 นี้ ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องของกาล (Tense) ด้วยการใช้ Tense ต่าง ๆ ร่วมกัน และเข้าใจในเรื่องของเวลาที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน (time relations) เข้าใจและพูดได้ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยคำบุพบทที่ถูกต้อง รู้จักการใช้ประโยคคำถามที่ซับซ้อนขึ้น ทบทวนและขยายผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและแสดงความคิดเห็นในเรื่องความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เป็นการวางรากฐานสำหรับพัฒนาไปสู่ทักษะในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง (intermediate level) ระดับ 2 มีด้วยกัน 20 บทเรียน ใช้เวลาประมาณ 40-80 คาบ ในการเรียน ดังนี้

  2.1  Math Assignment & Hobbies
  2.11. Diane’s Family

  2.2  You’ve got mail
  2.12. Water and Air

  2.3  Locations
  2.13. Our planet, earth

  2.4  Getting ther
  2.14. Pollution

  2.5  Arranging to meet
  2.15. Things to eat and drink

  2.6  Places to go
  2.16. Things to read and things to listen to

  2.7  More places to go
  2.17. Albert Einstein, the early years

  2.8  Kathy’s daily activities
  2.18. Albert Einstein, the later years

  2.9  Kathy at work
  2.19. Planning ahead

  2.10 Kathy after work
  2.20. Meeting a friend


  Dynamic English Level 3

  เนื้อหาที่มีอยู่ในระดับ 3 มีดังนี้
  Dynamic English Level 3 พัฒนามาจากคำศัพท์ประมาณ 1500 คำที่ใช้เป็นประจำ ผู้ที่จะศึกษาในระดับนี้ได้จะต้องศึกษาระดับ 1 และ 2 มาแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกพูดถึงเรื่องการวางแผนล่วงหน้าและการกำหนดเวลานัดหมายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และขยายผลความสามารถในการใช้ past tense, present progressive และ future tense สลับกันไปมา ทำให้ผู้เรียนสามารถพูดถึงเวลาในเหตุการณ์ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้อย่างชัดเจน (time relations) ให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาการใช้กลุ่มคำนามเพื่อการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้น เข้าใจและสามารถใช้  active และ passive verbs เพื่อแสดงเหตุผลและเน้นการใช้ infinitive เพื่อแสดงความมุ่งหมาย มีการนำเสนอเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไปของโลก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังและพูดแสดงทัศนะต่อเรื่องที่เรามีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้ว และมักจะอยู่ในประเด็นการสนทนาทั่วๆ ไป เพื่อเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารที่เน้นความคิดเห็นและเป็นวิชาการมากขึ้นในระดับที่ก้าวหน้าต่อไป ระดับ 3 มีด้วยกัน 20 บทเรียน ควรใช้เวลาศึกษาประมาณ 40-80 ชั่วโมง ดังนี้

  • A Paris vacation               11. Places to go…Ways to travel…
  • Wedding in Paris             12. Places to go…Things to wear…

  3.3  Today in Paris
  3.13. Things to wear…Feelings…

  3.4 Paris tonight, Florence Tomorrow
  3.14. Three brothers…Price and quality

  3.5  To Florence and Salzburg
  3.15. Four cities…Country Data…

  3.6  Two days in Salzburg
  3.16. Making a new life

  3.7  Our energy needs
  3.17. Happily married

  3.8  Energy sources
  3.18. A Troubled past

  3.9  Energy problems and the future
  3.19. Occupations

  3.10. What about the future?
  3.20. A path to success


  สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  กรุณาติดต่อ 086-7791788 หรือ อีเมลล์ admin@english-click.com