• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจ

    หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ และการบริหาร เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุม เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การผลิต การตลาดและการขาย เป็นต้น