• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและนักกฎหมาย

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและนักกฎหมาย

  English Click ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและนักกฎหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ เริ่มจากภาษาอังกฤษในระดับกลาง จนถึงภาษาอังกฤษระดับสูง

  อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิเป็นครูและมีความรู้ในสาขากฎหมาย นอกจากนี้หลักสูตรเฉพาะทางของเราจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ ทนายความและนักกฎหมายระดับ 1 ของ English Click

  ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลาง โดยหลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อสำคัญของกฏหมาย อาทิเช่น สัญญาประเภทต่างๆ การจ้างงาน อาชญากรรม กฎหมายแพ่งและพานิชย์

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ ทนายความและนักกฎหมายระดับระดับ 2 ของ English Click

  ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูง ซึ่งหลักสูตรจะต่อเนื่องและเพิ่มเติมสิ่งที่เรียนในหลักสูตรที่1 โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในทางกฎหมายในระดับสูงขึ้น

  นอกจาก 2 หลักสูตร ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายสากล และ อื่นๆ ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับเราเพื่อออกแบบหลักสูตรที่ต้องการเรียนได้

  ระบบการทดสอบวัดระดับของ English Click จะวัดระดับทักษะทางภาษาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและกฎหมายในระดับที่เหมาะสม และจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนในเวลาอันรวดเร็ว

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com