• โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEIC

    โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท-โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEIC

    โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEIC ของ English Click เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฦีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับสอบ TOEIC ข้อสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา TOEIC ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานในธุรกิจหลายๆ อุตสาหกรรม

    การสอบ 2 ชั่วโมงประกอบด้วย ข้อสอบทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งออกเป็น การฟังเพื่อความเข้าใจ 100 ข้อ และ การอ่านเพื่อความเข้าใจ 100 ข้อ  โดยคะแนนในสองส่วนนี้จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง495 นอกจากนั้นจะมีการทดสอบการเขียนและการพูด โดยคะแนนในสองส่วนนี้จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 495

    หลักสูตรติวเข้มสำหรับสอบ TOEIC ของ English Clickจะช่วยให้ผู้เรียนซึ่งเตรียมตัวสำหรับสอบ TOEIC ได้เตรียมตัวในเรื่องความสามารถภาษาอังกฤษในบรรยากาศการทำงานที่เป็นสากล โดยการเรียนสลับการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการฟัง ฝึกทำข้อสอบ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และรู้แนวข้อสอบ

    สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com