• ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,2,3,4,5

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ( ระดับเบื้องต้น ):

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ของ English Click เป็นหลักสูตร 40 ชั่วโมง ที่พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญในการสื่อสารในเชิงธุรกิจ หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด รวมถึงการเขียนในเชิงธุรกิจ รวมถึงภาษาและคำศัพท์ต่างๆที่ผู้เรียนจะได้ใช้ในการทำงาน

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ( ระดับก่อนระดับกลาง) :

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 เป็นหลักสูตร 40 ชั่วโมง ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นสากล และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการทำงานของผู้เรียน หลักสูตรนี้เน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารในเชิงธุรกิจ ทักษะการเขียน และทักษะทั่ว ไป ที่สำคัญในการทำงาน เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหา และการวางแผน เป็นต้น

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 ( ระดับกลาง) :

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 เป็นหลักสูตร 40 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับบทบาทของผู้เรียนในโลกธุรกิจซึ่งจะต้องใช้ทักษะด้านภาษา ทักษะในเชิงธุรกิจ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ การรวมกิจกรรมหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน เช่น การแสดง Role-Play การจำลองสถานการณ์ และการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการสื่อสารในเชิงธุรกิจได้ในหลายๆ รูปแบบ และยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 – ( ระดับกลางสูง)

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 เป็นหลักสูตร 40 ชั่วโมง ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี ในทุกทักษะ รวมถึงยังมีความรู้กว้างขวางในเรื่องของคำศัพท์และสำนวนทางธุรกิจอีกด้วย เปรียบเทียบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 จะช่วยผู้เรียนในการเพิ่มระดับความสามารถและความคล่องในการสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ซึ่งคำศัพท์ และกิจกรรมในหลักสูตรจะสร้างเสริมในสิ่งที่ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงรวมถึงหัวหน้างานต้องใช้สภาพแวดล้อมการทำงานประจำวัน ผู้เรียนที่จบจากหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ – ระดับกลาง จะสามารถเรียนต่อในหลักสูตรนี้ได้

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ-ขั้นสูง

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ-ขั้นสูง เป็นหลักสูตร 40 ชั่วโมง ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับมืออาชีพ ซึ่งมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี แต่ยังต้องการพัฒนาเรื่องความเข้าใจ และการแสดงออกถึงแนวคิดทางธุรกิจและเศรษฐกิจ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียน โดยการเรียนรู้จากข้อความและสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และแนวคิดทางธุรกิจ จากหนังสือพิมพ์ และข้อความในนิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจ และเศรษฐกิจ รวมถึงเอกสารของบริษัท ซึ่งจะสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษทางธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com