• การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 และ 2

    โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท -การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ1 (30 ชั่วโมง)

    หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ1 (30 ชั่วโมง) ของ English Click นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนซึ่งอยู่ในระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในระดับสูง แต่ไม่คุ้นเคยกับการโต้ตอบทางธุรกิจ ก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากหลักสูตรนี้ หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ1 โดยทั่วไป หลักสูตรนี้เหมาะสมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้า หรืองานธุรการ ซึ่งจำเป็นต้องเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีระบบ ในเรื่องของทักษะทางภาษา และสิ่งสำคัญในการสื่อสาร หลักสูตรนี้จะใช้วิธีการสอนแบบปฏิสัมพันธ์และเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนสลับกับการทำกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและได้หลักเกี่ยวกับการเขียนในเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ แบบทดสอบในตอนต้นของบทเรียนแต่ละบท สื่อการเรียนจากอินเตอร์เน็ต และข้อความอิเลคโทรนิค (e-mail) จะช่วยให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันในการโต้ตอบทางธุรกิจในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนที่หลากหลายรวมถึง ตำราเรียนที่ถูกเลือกมาอย่างเหมาะสม อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น รูปภาพ เกมส์ และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น

    การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ 2

    หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ 2 (30 ชั่วโมง) ของ English Click เป็นหลักสูตรต่อเนื่องกับ หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ1 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับระดับกลาง จนระดับสูง หลักสูตรนี้เหมาะสมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้า หรืองานธุรการ ซึ่งจำเป็นต้องเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ เขียนบันทึก เขียนรายงานทางธุรกิจ อยู่เป็นประจำ หรือสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com