• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพในประชาคมอาเซี่ยน

  ในปี 2559 เมื่อเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนเริ่มขึ้น หลากหลายอาชีพได้รับอนญาตให้ทำงานในประเทศต่างๆในอาเชียนได้โดยมีใบอนุญาตทำงานสากล อาชีเหล่านี้ได้แก่  วิศวกร แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปนิก นักสำรวจ นักบัญชี

  pic-aec

  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับชาติอื่นๆ บุคคลากรในอาชีพต่างๆเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการเพิ่มระดับความสามาถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินอาชีพทั้งในองค์กรณ์รัฐและเอกชน

  English Click  มีหลักสูตรที่หลากหลาย และหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพ รวมถึงการออกแบบหลักสูตเฉพาะความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล ที่จะช่วยผู้เรียนให้เพิ่มความสามารถในการสื่อสารในแต่ละสาขาอาชีพได้

  หลักสูตรของเรามุ่งเน้นและครอบคลุมภาษาในสิ่งที่เกียวข้องของแต่ละสาขาอาชีพ

  • คำศัพท์เฉพาะของแต่ละสาขาอาชีพ
  • ภาษาและเนื้อหาที่ใช้อย่างกว้างขวางในบทสนทนาที่มักพบในแต่ละอาชีพ

  สอนโดยอาจารย์ชาวต่างที่มีความรู้ในสาขาอาชีพนั้น และ ใช้ตำราและสื่อการเรียนเฉพาะทางที่เหมาะสม

  นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรเฉพาะทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของตนเอง

  • ภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและนักกฏหมาย
  • ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  • ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษสำหรับร้านอาหารและภัตตาคาร

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณาติดต่อ 02-678-1530 หรือ  086-779-1788

  email: learn@english-click.com, admin@english-click.com