• การเรียนโดยสื่อมัลติมีเดีย

  การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย

  หลักสูตรการฝึกฝนภาษาอังกฤษกับโปรแกรมมัลติมีเดียของ English Click เหมาะสมกับผู้เรียนที่ต้องการหลักสูตรการเรียนที่ไม่ต้องกำหนดเวลาแน่นอน ซึ่งจะเหมาะสมกับชีวิตการทำงานที่วุ่นวาย

  เราได้เลือกใช้โปรแกรมมัลติมีเดียสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษ รวมถึงยังมีความต่อเนื่องกัน เริ่มจากง่ายไปยากอย่างเป็นระบบ ทำให้การพัฒนาของผู้เรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

  ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนในโปรแกรมมัลติมีเดีย จำนวน 20 ชั่วโมง เพื่อเป็นการรื้อฟื้นภาษา และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในคลาสที่มีอาจารย์สอนในระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงได้

  หลักสูตรมัลติมีเดียนี้จะช่วยผู้เรียนให้พัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง และการพูด รวมถึงคำศัพท์ต่างๆ

  เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะครอบคลุมบทสนทนาที่ใช้เป็นประจำในสถานการณ์ และกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน และในขณะเดียวกัน โปรแกรมจะช่วยเพิ่มความรู้และความมั่นใจของผู้เรียน ในการพูดและฟังภาษาอังกฤษ

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com