• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับประชาคมอาเชี่ยน

  ในปี 2558 นี้ ประเทศที่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพ 7 สาขา สามารถมีใบอนุญาตทำงานได้ในประเทศต่างๆในประชาคมอาเซี่ยนaec-jobs
  •    วิศวกร
  •    พยาบาล
  •    สถาปนิก
  •    นักสำรวจ
  •    นักบัญชี
  •    นักทันตแพทย์
  •    แพทย์
  เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความจำเป็นที่บุคคลากรในสายอาชีพต่างๆเหล่านี้จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน
  English Click มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการใช้ภาษาสำหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ
  •    สอนคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับวิชาชีพนั้นๆ
  •    ภาษาและสำนวนที่ต้องใช้บ่อยๆในการสื่อสารในวิชาชีพนั้นๆ
  อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขานั้นๆและมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทย
  สอนด้วยตำราและเอกสารการสอนที่เหมาะสมและมีเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6781530 หรือ 086-7791-788  หรือส่งอีเมลย์ learn@english-click.com