• โปรแกรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท

  โปรแกรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท

  หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานในองค์กรนั้นโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อให้การทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการสอนของเราจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถขจัดอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษที่พบในการทำงาน    ไม่ว่าจะเป็น การรับโทรศัพท์  การเขียน E-mail ถึงลูกค้า   การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

  เป้าหมายในการอบรม เพื่อสอนผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจที่เป็นสากล หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่เพียงแต่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆโดยการฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ เพื่อให้จดจำ  แต่ยังจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปจนถึงระดับความรู้ที่สามารถสร้างประโยคและพูดในสิ่งที่ต้องการได้เอง อาจารย์ผู้สอนจะใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

  เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถแสดงความคิดและข้อคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและความรู้ในเชิงธุรกิจด้วยความมั่นใจและคล่องแคล่ว  และจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรของท่านซึ่งกำลังเติบโตในยุคโลกาภิวัตน์

  การสอบวัดระดับก่อนเรียน

  เพื่อระบุระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน English-Click จึงจัดทำข้อสอบวัดระดับขึ้น 50 ข้อ ซึ่งข้อสอบนี้สามารถทำผ่านระบบออนไลน์จาก เว็บไซต์ www.english-click.com เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้จากที่ทำงาน

  เทคนิคและวิธีการสอน

  เป้าหมายของการสอน คือการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในแต่ละหลักสูตร รวมถึง ทักษะการพูดเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความถูกต้อง ทักษะการฟัง ทักษะการเขียน และการอ่านและคำศัพท์ต่างๆ โดยเทคนิคการสอนแบบการกระตุ้น การให้มีส่วนร่วม และ การปฏิบัติสัมพันธ์

  แม้ว่าหลักไวยากรณ์จะไม่ใช่สิ่งที่เน้นและเป็นเป้าหมายหลักของการสอน แต่ในการสอนจะมีการสอดแทรกหลักไวยากรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

  บทเรียนจะถูกนำเสนอโดยสื่อที่หลากหลายได้แก่ไวท์บอร์ด ซีดีรอม เทปคาสเซท หนังสื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษ และหนังสือนิตยสารเป็นต้น

  ในการสอนอาจารย์ผู้สอนจะเพิ่มเติมสื่อการสอนอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกับการเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมที่หลากหลายในการฝึกฝนและเข้าใจการใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์ยิ่งขึ้น

  ตัวอย่างสื่อการสอนและกิจกรรมพิเศษเหล่านั้นได้แก่

  • การแสดงบทบาทในสถานการณ์ทางธุรกิจ ต่าง ๆ
  • การแสดงความคิดเห็นและการถกเถียงในหัวข้อธุรกิจในปัจจุบัน
  • การนำเสนองานในหัวข้อทางธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย
  • ข้อสอบเกี่ยวกับธุรกิจ

  การประเมินผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตร

  เมื่อจบแต่ละหลักสูตร English Click จะทำการทดสอบผู้เรียนอีกครั้ง เพื่อวัดถึงการพัฒนาของภาษา หลังจากที่จบในหลักสูตรนั้นๆ แบบทดสอบจะมีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ หลักสูตรทั้งสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปและสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ แบบทดสอบได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยฝ่ายวิชาการของ English Click ซึ่งมีบรรทัดฐานดังนี้

  • แบบทดสอบจะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนในหลักสูตร
  • เป็นการวัดความสามารถภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การสะกดคำและการออกเสียง
  • จะเป็นแบบทดสอบที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป แต่จะวัดความสามารถของนักเรียนทุกคนได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม

  ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาชีพ

  นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไป English Click ยังมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินการธนาคาร ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษสำหรับโรงพยาบาล ภาษาอังกฤษสำหรับเลขา ภาษาอังกฤษสำหรับงานขาย ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบินและแอร์โฮสเตส เป็นต้น  เราจะให้คำปรึกษาและพูดคุยกับลูกค้าเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของธุรกิจของท่าน  หลักสูตรเหล่านี้จะสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจแต่ละประเภท

  ค่าอบรมสำหรับภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพจะแตกต่างกัน ขึ้นกับหลักสูตรและระดับ
  ดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร << คลิกที่นี่ >>

  • อาจารย์ของ English Click ทุกท่านสามารถจัดการสอนนี้ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  • สอนในสถานที่ของบริษัท บริษัทสามารถกำหนดตารางเรียนได้
  • การประเมินผลการเรียนจะถูกจัดทำเมื่อจบแต่ละหลักสูตร
  • ฟรีทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียนรวมถึงให้คำปรึกษา

   

  โทร     : 02-6781530, 086-7791788
  แฟกซ์ :  02-285-4982 Ext.15
  email: learn@englishclick.com,admin@english-click.com

  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อาจารย์แบล โชติกพณิช หรือ เจ้าหน้าที่