• ประวัติความเป็นมา

    English Click ได้เปิดดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมานานกว่า 40 ปี  ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2500 โดยอาจารย์ คาเรส กุกเรยา ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายCompany Profile English Click

    ในการนำเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนอย่างได้ผล โรงเรียนได้มีโอกาสช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคคลในสายวิชาชีพต่างๆเป็นจำนวนมาก

    นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำที่ใช้วิธีการสอนแบบใหม่และความมีประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร